HUSTOPECE.CZ: Od příštího roku se změní poplatky za svoz tuhého komunálního odpadu, za psy, a zvýší se cena parkovacích karet

08.12.2019 10:58

Zastupitelstvo města na svém listopadovém zasedání schválilo zvýšení poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu. Od nového roku se bude platit 600 Kč za osobu a rok

Cena parkovacích karet pro rok 2020 se zýší také. Celoroční karty budou stát 950,- korun a za pololetní zaplatíte 500,- Kč.

V roce 2020 začne platit velká novela zákona o místních poplatcích. Mimo jiné dojde ke změnám u poplatku ze psů. Do konce roku 2019 platilo, že sníženou sazbu 200,- Kč platil držitel psa, který byl poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu.V roce 2020 dojde ke změně. Rozhodující pro možnost uplatnění snížené sazby 200,- za rok je pouze věk poplatníka a to dovršení 65 let.
Dále dojde k rozšíření možnosti osvobození od poplatku ze psů. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba, která je

  • považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
  • která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob ,
  • osoba provozující útulek
  • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Nárok na osvobození od poplatku musí držitel psa doložit správci poplatku do konce roku, ve kterém toto osvobození nárokuje, jinak nárok na osvobození zaniká. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a je splatný 30. 4. daného roku.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt, sídlo v rodinném domku 300,-Kč
b) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt, sídlo v bytovém domě o minimálně dvou jednotkách podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 600,-Kč
c) za druhého a každého dalšího psa:
- držitele dle písm. a) tohoto článku 400,-Kč
- držitele dle písm. b) tohoto článku 800,-Kč
dza psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč
e) za druhého a každého dalšího psa držitele dle písm. d) tohoto článku 300,- Kč

Martina Chalupková,
Ekonomický odbor MěÚ Hustopeče

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2019/12/od-pristiho-roku-se-zmeni-poplatky-za-svoz-tuheho-komunalniho-odpadu-za-psy-a-zvysi-se-cena-parkovacich-karet