Proč byly zavřené sklepy na Turhandlích během Slavností mandloní a vína

24.03.2016 14:54

V diskuzním fóru zazněl dotaz na důvod neotevření některých sklepů na vinařské uličce zavné Turhandle. Přesnou odpověď neznám, nicméně zkusím vysvětlit.

Musíme rozlišovat státní správu a samosprávu. Město je samospráva, v čele má volené představitele, kteří řídí město. Státní správa je úřad, vede ho tajemník a vykonává přenesenou správu státu. Hustopeče jsou obcí s rozšířenou působností (ORP) a vykonávají proto státní správu pro celý mikroregion (28 obcí). Jedním z úřadů našeho ORP je živnostenský úřad.

Odbor obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání, týkající se koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, řemeslných a volných, vede agendu “Zemědělských podnikatelů”, vydává živnostenská oprávnění, provádí jejich změny, provádí kontrolu plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a zvláštními předpisy v oblasti živnostenského podnikání, ukládá pokuty za porušení povinností stanovených živnostenskoprávními předpisy, zabezpečuje dozorovou činnost nad dodržováním povinností stanoveným zákonem o ochraně spotřebitele, vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku podnikání, je ” Centrálním registračním místem(CRM) pro úkony související s podnikatelskou činností, řeší přestupky a správní delikty proti tržnímu řádu na území města Hustopeče aj.

Tolik teorie.

Město tedy nemá pravomoc nařídit živnostenskému úřadu provádění kontrol. Tuto pravomoc má jen Krajský živnostenský úřad. Samozřejmě zaslat podnět ke kontrole podnikatele nemůže být nikomu odepřeno.

Kontroly podnikatelů na ulici Na Hradbách tedy v žádném případě nijak nevybočují z pravidelných a dlouhodobě konaných kontrol, které se zaměřují právě na předmětnou oblast podnikání. 

Jiného charakteru bylo to, co se odehrávalo v této ulici 19.3.2016 na Slavnostech mandloní a vína. Na některých sklepích se objevila cedule se zdůvodněním, proč není sklep otevřený (viz níže). Bohužel se objevila na všech zavřených - i tam, kde o tom majitelé nevěděli.

Podle mého soudu, hlavním a jediným důvodem, proč podnikatelé nechali uzavřené své sklepy, mohl být ten, že si byli vědomi toho, že pro provozování živností v těchto sklepech nesplňují zákonné podmínky, které jsou stanoveny právě pro dané podnikání. Podnikatelé z ulice Na Hradbách tedy byli pozvání k běžné živnostenské kontrole.

Závěrem: Město není úřad. Město proto neovlivní, kdy ve které kanceláři úřadu něco někomu povolí či zakáží, poručí nebo dají pokutu. Tady rozhodují zákony a předpisy. Město je vděčno vinařům - a nejen jim - že dělají svému městu čest, že znají nejen svá práva, ale i povinnosti. Konkrétní informace, které na tomto místě uvádím, jsem zjišťovala v úterý 22. a ve středu 23. 3. Není tedy pravda, že by představitelé města úmyslně a vědomě bránili podnikání či nepodporovali vinařskou či jinou turistiku.

Hana Potměšilová