Radní jednali o možnostech sociálního bydlení

24.03.2017 08:30

Radní se sešli na 61. schůzi v úterý 21. března 2017. Probírali, mimo jiné, převod kapličky do majetku města, zrestaurování renesanční kašny na Dukelském náměstí a možnost čerpání dotací na vznik nového sociálního bydlení.    

Zvažují se dotační možnosti na vybudování sociální bydlení 
Krajská Nemocnice Hustopeče p.o. má v plánu začít v tomto roce rekonstruovat bývalou JIP v hlavní budově na ambulance určené k rehabilitaci. Z tohoto důvodu vedení města Hustopeče zřídilo pracovní skupinu, která měla za úkol hledat budoucí možnosti využití suterénu na městské Poliklinice, kde se nachází stávající ambulance rehabilitace. Pracovní skupina navrhla možnost přebudovat nebytové prostory na bytové prostory. Dle zákresu půdorysu by zde bylo možné zřídit asi čtyři byty o parametrech 2 + kk. Nabízí se možnost žádat o dotaci na projekt do výzvy na sociální bydlení, vyhlášené Integrovaným regionálním operačním programem. 
Další probíranou dotační možností byla výstavba sociálního bydlení, které město uvažuje zřídit na pozemku na ulici Žižkova v zadním traktu nemocnice. Smlouvy o zpětném převodu části zbytného pozemku z nemocnice zpět do vlastnictví města Hustopeče budou schvalovat na příštím jednání obě zastupitelstva – naše i krajské. K podání žádosti na vybudování sociálního bydlení je možno využít program Pečovatelské byty nebo podprogram Komunitní dům pro seniory, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Rada města schválila přípravu projektů na úpravu nebytových prostor pro bydlení Podporované byty Poliklinika a na výstavbu sociálního bydlení Podporované byty Žižkova, Hustopeče a podání žádostí o dotace.


 

Převod kapličky do majetku města 
Majetkoprávní odbor bude projednávat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatný převod kapličky do majetku města Hustopeče. Kaplička leží v místech, kde je naplánováno provedení prvků ÚSES (územní systém ekologické stability). Jedná se o kvalitní barokní stavbu z první poloviny 18. století, která tvoří významný krajinný prvek. Pro zachování památky v dobrém stavu je nutné, aby její stav byl sledován a v případě potřeby byly včas prováděny opravy drobných poškození. Z tohoto důvodu je vhodné, aby se vlastníkem stalo město Hustopeče. Tyto malé sakrální stavby jsou bohužel často cílem vandalů (viz foto - současný stav kapličky).


Plánuje se celkové zrestaurování kašny na Dukelském náměstí 
Vedení města má již vypracovaný restaurátorský záměr a návrh na zrestaurování kašny. Tato pozdně renesanční památka dominuje spodní části Dukelského náměstí. Na kašně je patrné poškození povrchu na více místech i použití tmelů různých barev, které kazí celkový ráz památky. Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky na opravu kašny i podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury.

 

-ves-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2017/03/radni-jednali-o-moznostech-socialniho-bydleni