Z jednání rady: zvýší se bezpečnost dopravy na ulici Komenského

01.03.2017 08:32

Radní se sešli na 59. schůzi v úterý 28. února 2017. Zabývali se vznikem kamerového systému, oslovením dodavatelů na výměnu výtahu na poliklinice, dobudováním parkovacích míst, opravením terénu v okolí workoutového hřiště, darovací smlouvou a zvýšením bezpečnosti dopravy na ulici Komenského.

Zvýšení bezpečnosti dopravy na ulici Komenského
Každé pracovní ráno a odpoledne je na ulici Komenského problém zaparkovat a bezpečně přejít, protože zde rodiče vysazují a nabírají své děti. V tomto relativně malém prostoru se nachází základní škola, mateřská škola, odloučené pracoviště mateřské školy a základní umělecká škola. Vedení města vnímá tento problém dlouhodobě a snaží se ho vyřešit vznikem parkovacích míst, vybudováním chodníku a místem pro přecházení nebo přechodem. Nyní se začne zpracovávat projektová dokumentace a předpokládá se vytvoření kolmých parkovacích míst naproti vchodu do ZŠ Komenského, vybudování chodníku za těmito parkovacími místy a místo pro přecházení nebo přechod z ulice Školní na ulici Komenského.    

Plánuje se zavedení kamerového systému
Město Hustopeče má jasně dané plány na zvýšení bezpečnosti ve městě, které počítají s postupným zavedením různých bezpečnostních prvků. V tomto roce se uvažovalo mezi zbudováním dvou z nich - zavedením zóny 30 a zbudováním kamerového systému. Zóna 30 by mohla být zavedena v některých lokalitách místo tzv. obytné zóny. Přináší například větší bezpečnost pro chodce a cyklisty, reguluje maximální možnou rychlost a zavádí přednost zprava. Kamerový systém je dlouhodobým záměrem vedení města, protože je důležitý pro posílení bezpečnosti ve veřejném prostoru - centrum města, parkoviště, hřbitov, přechody apod. 
Rada města dala nakonec přednost zbudování kamerovému systému, protože se stále zpracovává Generel dopravy a ten může doporučit jiná řešení dopravní situace než je zóna 30. Proto rada předloží a navrhne ke schválení zastupitelstvu města projekt vybudování kamerového systému. Mapa s umístěním kamer bude k dispozici obyvatelům města k případné diskuzi a připomínkám na webových stránkách města i v Hustopečských listech.

Na výměnu výtahu se budou oslovovat čtyři dodavatelé
Město schválilo zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž výtahu na poliklinice. Budou se oslovovat čtyři možní dodavatelé. V rozpočtu města pro rok 2017 je na výměnu a pořízení nového výtahu vyčleněno 1,5 milionu korun.

Vybudují se parkovací místa na ulicích Nádražní a Vrchlického
Do 30. června by měla být vybudována parkovací místa na ulici Nádražní a ulici Vrchlického. Na ulici Nádražní se plánuje navázat na práce, které skončily na podzim, 12 parkovacích míst přibyde u vjezdu směrem k Základní škole Nádražní. Vybudování 16 kolmých parkovacích míst by také mělo pomoci neutěšené dopravní situaci na ulici Vrchlického. Místa budou zbudována po pravé straně ulice ze směru od ulice Tábory.  

Terén v okolí workoutového hřiště bude opraven
Ředitel Sportovního zařízení města Hustopeče Aleš Proschek podal žádost o uvolnění finančních prostředků na úpravu okolí workoutového hřiště. To bylo zbudováno minulý rok, ale v jeho okolí neproběhly terénní úpravy, které jsou nutné proto, aby se nečistoty nedostaly na plochu hřiště. Nyní se začalo pracovat na vydláždění okolí workoutového hřiště a pod některými prvky přibyde například jemný písek. Společně s opravou terénu dojde i k vyřešení svodu dešťové vody do kanalizační sítě. Rada města uvolnila na tyto opravy téměř 88 tisíc korun.

Obytná zóna u nádraží Šakvice získá lavičky a kontejnery na sklo
Rada města schválila darovací smlouvu s Terra Group Investment, kterou město obdrží finanční dar ve výši 4 100 korun. Tato částka bude použita na pořízení lavičky do lokality Nádraží Šakvice. Finanční dar byl získán díky projektu Obec občanům, jehož cílem je snížit občanům výdaje za elektřinu a plyn. Do projektu se v minulém kole zapojilo celkem 82 odběrných míst a město Hustopeče obdrželo za každé odběrné místo 50 korun. Město objedná dvě lavičky a na žádost obyvatel ulice Nádraží Šakvice zde nainstalují zaměstnanci městských služeb také kontejnery na sklo.

-ves-

 

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2017/03/z-jednani-rady-zvysi-se-bezpecnost-dopravy-na-ulici-komenskeho